FAQ

FAQ

FAQ

Производот Lysobact ® ми е познат од порано. Го користат моите дома кога имаат болка во грлото. Прочитав и видов дека во состав на Lysobact ® -от влегува лизозим. Кога прочитав за спрејот LYNASE® , видов дека лизозимот влегува во состав и на овој спреј. Зошто Lysobact ® го користиме кај болки во грло, а спрејот LYNASE® , кој ја содржи истата компонента, при заболувања на носот?

Лизозимот е состојка која е составен дел на плунката, но и на носниот секрет од каде и прв пат е откриен од Александар Флеминг. Исто така, лизозимот е присутен и во другите секрети и телесни течности, како што е мајчиното млеко, вагиналниот секрет и сл. Лизозимот кој се наоѓа во носната шуплина делува така што ги забрзува движењата и поттикнува активност на носните влакненца. Подобрувајќи ја подвижноста на влакненцата, помага во чистење на носната шуплина од насобирање на секрет, прашина, нечистотии, суви наслаги, причинители на инфекции и алергии, а со тоа ја одржува здрава функцијата на носната слузница. На ист начин делува лизозимот кој влегува во состав на LYNASE® спрејот. Покрај улогата која ја има во зачувување на функцијата на носните влакненца и слузницата на носот, лизозимот делува и директно против воспаленија, делува против бактерии, го забрзува заздравувањето на оштетената носна слузница, исто така влијае и на зголемена отпорност на носната слузница во борба против настанување на заболување. Овие својства ги има и лизозимот кој влегува во состав на Lysobact ® пастилите кои се применуваат во третирање на болки во грлото и сите други заболувања на усната шуплина.

Имам дете од 7 години. Дали спрејот LYNASE® може да се користи кај деца?

LYNASE® спрејот може да се  користи кај деца постари од 1 година. LYNASE® спрејот на децата им го аплицира повозрасна особа (родител, старател итн.) така што малото дете треба да биде во лежечка положба и спрејот се нанесува на начин кој е опишан во упатството.

Што значи хипертоничен раствор?

Хипертоничен раствор е раствор кој во својот состав има поголема концентрација на сол во споредба со физиолошките течности во човековиот организам, т.е. течности кои се составен дел на нашиот организам. Кога течноста со зголемена содржина на сол ќе се нанесе на отечената слузница на носот, брзо и ефикасно го извлекува вишокот на содржина на вода, при што на тој начин врши дренирање на слузницата. Вишокот на течност се елиминира од слузницата, отокот на носот многу брзо се намалува, што резултира со олеснување на дишењето. Дренирањето, т.е. извлекувањето на вода настанува поради тоа што солта која е составен дел на производот ја привлекува водата преку процесот на осмоза.  LYNASE® спрејот како  хипертоничен раствор токму поради овој ефект е наменет за особи кај кои е отежната нормалната, физиолошка функција на слузницата на носот. LYNASE® спрејот кој е хипертоничен раствор, благодарејќи на овој ефект, многу брзо ги олеснува тешкотиите кај затнат нос без да развие толеранција, т.е. зависност после повторно користење или подолготрајна употреба, не постои ограничување на должината на употреба, затоа што не доведува до оштетување на носната шуплина. LYNASE® спрејот делува благотворно на слузницата на шуплината на носот одржувајќи ја нејзината функција  во физиолошки рамки.

Од друга страна, изотоничниот раствор содржи иста концентрација на сол како течностите кои се составен дел на нашиот организам. Изотоничниот раствор во состав на спреј за нос помага во зачувување на влажноста на слузницата на носот.

Познато ми е дека некои спрејови за нос како и капки за нос не смеат да се користат подолго од 7 дена. Дали спрејот LYNASE® може да се користи подолго од оваа препорака?

Ограничувањето во употреба во период до 7денови се однесува на класичните деконгестиви во облик на капки или спреј за нос. Овие производи го намалуваат отокот на слузницата на носот и лачењето на секрет така што ги стеснуваат крвните садови во слузницата на носот. Меѓутоа, откако ќе престанат да делуваат, може да следи реактивно ширење на капиларите и повторно лачење на секрет од носот и тоа со засилен интензитет. Покрај тоа, многу често и долготрајно користење неповолно влијае на слузницата, бидејќи ја суши и може да предизвикува оштетување и пореметување на функцијата. Поради сето ова, важно е употребата на вакви производи да се ограничи на краток период до 3 дена. Исто така, ваквите производи најдобро е да се применуваат само по препорака на лекар, бидејќи посебно внимание е потребно кај мали деца, кај кои примената на класичните деконгестиви треба да се избегнува. LYNASE® спрејот не подлегнува на вакви ограничувања, затоа неговата примена се препорачува и до 14дена во континуитет, со претпоставка дека 14 дена е доволно време да се санира процесот кој се третира.

Дали LYNASE® спрејот може да се употребува истовремено со други производи за нос (спреј, капки) кои ми ги препиша лекарот?

Една од предностите на LYNASE® спрејот е дека може да се применува во комбинација со производи за нос како што се:

  • Производи кои се препишуваат во случај на хронична бактериска инфекција на носот, најчесто бактериско воспаление на слузницата на носот – ринитис);
  • Антихистаминици (се применуваат во случај на алергии);
  • Деконгестиви и вазоконстриктори (ја намалуваат затнатоста на носот)
  • Кортикостероиди (го смируваат воспалението и се препишуваат во случаи на потешки алергиски и други заболувања на горниот респираторен тракт).

Употребата на LYNASE® спрејот се препорачува истовремено со наведените лекови. По своето дејство LYNASE® спрејот има својство со природен механизам да го извлекува вишокот на течности од оштетената слузница и ткиво на носната шуплина и да го разредува густиот  секрет во носот, што е присутно кај многу воспалителни состојби на слузницата на носот кај кои се применуваат деконгестиви, антихистаминици, како и кортикостероиди. Од друга страна природната компонента лизозим која е присутна во состав на LYNASE® спрејот по своето делување претставува состојка која делува против бактериите. Исто така, истовремена употреба со антибиотици го забрзува нивното дејство. Затоа LYNASE® спрејот се препорачува да се употребува истовремено со антибиотски капки или спреј за нос, со што би се постигнал посилен конечен антибактериски ефект.

Odranije mi je poznat proizvod Lysobact®. Koriste ga moji ukućani kada imaju grlobolju. Čitala sam i vidjela da u sastav Lysobact®-a ulazi lizozim. Kada sam pročitala o spreju LYNASE®, vidjela sam da lizozim ulazi u sastav i ovog spreja. Otkuda to da Lysobact® koristimo kod grlobolje, a sprej LYNASE®, koji sadrži istu komponentu, kod bolesti nosa?

Lizozim je komponenta koja je sastavni dio pljuvačke, ali i nosnog sekreta u kojem ga je prvi put i otkrio Aleksandar Fleming. Također, lizozim je prisutan i u drugim sekretima i tjelesnim tečnostima, kao što je majčino mlijeko, vaginalni sekret i sl. Lizozim koji se nalazi u nosnoj šupljini djeluje tako što ubrzava pokrete i potiče aktivnost nosnih dlačica. Poboljšavajući pokretljivost dlačica, pomaže u čišćenju nosne šupljine od nakupljenog sekreta, prašine, nečistoća, suhih naslaga, uzročnika infekcije i alergija, a time održava zdravom funkciju nosne sluznice. Na isti način djeluje lizozim koji ulazi u sastav LYNASE® spreja. Pored uloge koju ima u očuvanju funkcije nosnih dlačica i nosne sluznice, lizozim djeluje i direktno protiv upale, djeluje protiv bakterija, pospješuje zacjeljivanje oštećenja na nosnoj sluznici, te također utiče na jačanje otpornosti nosne sluznice u borbi protiv nastanka bolesti. Ove osobine ima i lizozim koji ulazi u sastav Lysobact® lozengi koje se primjenjuju u liječenju grlobolje i svih drugih oboljenja usne šupljine.

Imam dijete od 7 godina. Da li sprej LYNASE® mogu primjenjivati djeca?

LYNASE® sprej mogu primjenjivati djeca uzrasta iznad 1 godine. LYNASE® sprej djeci aplicira starija osoba (roditelj, staratelj, odgajatelj itd.) na način da manju djecu treba postaviti u polegnuti položaj i primijeniti sprej na način koji je opisan u uputstvu (povezati sa linkom uputstva).

Šta znači hipertonična otopina?

Hipertonična otopina je otopina tečnosti koja u svom sastavu ima više soli u poređenju sa fiziološkim tečnostima čovjeka, tj. tečnostima koje su sastavni dio našeg organizma. Kada se ovakva tečnost, sa većim sadržajem soli, primijeni na otečenu sluznicu nosa, brzo i efikasno izvlači višak vodenog sadržaja, te na taj način izvrši drenažu sluznice. Nakon što višak tečnosti bude na taj način eliminiran iz sluznice, otok nosa se vrlo brzo smanjuje, što rezultira olakšanim disanjem. Dreniranje, tj. izvlačenje vode nastaje zbog toga što so u sastavu privlači vodu procesom osmoze. LYNASE® sprej hipertonična otopina je upravo zbog ovog efekta namijenjen osobama kod kojih je otežana normalna, fiziološka funkcija nosne sluznice. LYNASE® sprej hipertonična otopina, zahvaljujući ovom efektu, veoma brzo olakšava tegobe kod zapušenog nosa bez razvoja tolerancije, tj. ovisnosti nakon ponavljane ili duže primjene, te bez postojanja ograničenja dužine upotrebe, jer ne dovodi do oštećenja nosne šupljine. LYNASE® sprej djeluje blagotvorno na sluznicu nosne šupljine održavajući njenu funkciju u fiziološkim okvirima.

S druge strane, izotonična otopina sadrži istu koncentraciju soli kao tečnosti koje su sastavni dio našeg organizma. Izotonična otopina u sastavu spreja za nos pomaže u očuvanju vlažnosti sluznice nosa.

Poznato mi je da se pojedini sprejevi za nos kao i kapi za nos ne smiju primjenjivati duže od 7 dana. Da li sprej LYNASE® mogu primjenjivati duže od ove preporuke?

Ograničenje upotrebe na period do 7 dana odnosi se na klasične dekongestive u obliku kapi ili spreja za nos. Ovi preparati smanjuju otok sluznice nosa i lučenje sekreta tako što sužavaju krvne žilice u sluznici nosa. Međutim, nakon što prestanu djelovati, može uslijediti reaktivno širenje kapilara i ponovno lučenje nosnog sekreta, i to u znatno jačoj mjeri. Uz to, prečesta i dugotrajna primjena nepovoljno djeluje na sluznicu, jer je isušuje i može prouzrokovati oštećenje i poremećaj funkcije. Zbog svega toga, važno je da se primjena ovakvih preparata ograniči na kratak period, do 3 dana. Također, tu vrstu lijekova je najbolje primjenjivati samo uz preporuku ljekara, te je poseban oprez potreban kod primjene kod male djece, kod kojih primjenu klasičnih dekongestiva treba izbjegavati. LYNASE® sprej, za razliku od ostalih dekongestiva, ne podliježe ovakvim ograničenjima, te se primjena LYNASE® spreja preporučuje i do 14 dana u kontinuitetu, pretpostavljajući da je 14 dana dovoljno vremena da se terapijski sanira uzročni proces koji je doveo do razvoja bolesti.

Da li sprej LYNASE® mogu primjenjivati istovremeno sa drugim lijekovima za nos (sprej, kapi) koje mi je propisao ljekar?

Jedna od prednosti LYNASE® spreja je i ta da se može primjenjivati u kombinaciji sa lijekovima za nos kao što su:

  • lijekovi koji se propisuju u slučaju postojanja bakterijskih oboljenja nosa, najčešće bakterijske upale sluznice nosa – rinitis);
  • antihistaminici (lijekovi koji se daju u slučaju alergija);
  • dekongestivi i vazokonstriktori (lijekovi koji smanjuju zapušenost nosa);
  • kortikosteroidi (lijekovi koji umiruju upalu i koji se propisuju u slučaju postojanja težih alergijskih i drugih oboljenja gornjeg disajnog trakta).
  • Primjena LYNASE® spreja se preporučuje istovremeno sa navedenim lijekovima. Po svom djelovanju, LYNASE® sprej ima osobinu da prirodnim mehanizmom izvlači višak tečnosti iz otečene sluznice i tkiva nosne šupljine i razrjeđuje gusti sekret u nosu, što je prisutno kod mnogih upalnih stanja nosne sluznice kod kojih se primjenjuju dekongestivi, antihistaminici te kortikosteroidi. S druge strane, prirodna komponenta lizozim, koja je prisutna u sastavu LYNASE® spreja, po svome djelovanju je sredstvo koje djeluje protiv bakterija. Također, istovremena primjena sa antibioticima, pospješuje njihovo djelovanje. Stoga se LYNASE® sprej preporučuje primijeniti istovremeno sa antibiotiskim kapima ili sprejevima za nos, kako bi konačan efekat djelovanja protiv bakterija bio snažniji.